Politica SC ATLAS ELEVATORS SRL privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

S.C. ATLAS ELEVATORS S.R.L a fost infiintata in data de 23.05.2016 si are sediul in oras Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 291-293, CUI 36109751 inmatriculata la Registrul Comertului J40/7203/20.05.2016;

S.C. ATLAS ELEVATORS S.R.L va ofera urmatoarele servicii si produse:
 • Asamblare, montare, punere in functiune si inspectia finala a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si de marfa;
 • Revizii generale, reparatii si modernizari ale ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si de marfa – existente;
 • Intretinere (service) ascensoare electrice si hidraulice de persoane si de marfa ; precum si comercializare de ascensoare electrice si hidraulice de persoane si de marfa si componente (piese de schimb) pentru acestea.
 • Montare, reparare, intretinere si revizie scari/trotuare rulante si comercializarea pieselor de schimb.
 • Montarea, repararea, intretinerea si revizia platformelor autoridicatoare deplasabile/ nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale – platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati)si comercializarea pieselor de schimb

In relatia cu clientii si colaboratorii externi SC ATLAS ELEVATORS are o responsabilitate majora cu privire la modul in care are grija de datele personale puse la dispozitie de acestia anterior cu ocazia derularii raporturilor contractuale/comerciale, dar si cu prilejul viitoarelor colaborari profesionale.

Increderea clientilor si a colaboratorilor externi in serviciile si personalul ATLAS ELEVATORS este una din principalele preocupari ale societatii.

ATLAS ELEVATORS acorda deosebita importanta datelor clientilor si colaboratorilor externi si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora.

ATLAS ELEVATORS s-a aliniat la prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, si furnizeaza informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor, potentialilor clienti si colaboratorilor externi.

ATLAS ELEVATORS respecta in desfasurarea activitatii urmatoarele principii cu privire la protectia datelor cu caracter personal:

 1. Principiul legalitatii, corectitudinii si transparentei.
 2. Principiu limitarii scopului.
 3. Principiu colectarii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obtinut consimtamantul.
 4. Principiul mentinerii datelor actualizate.
 5. Principiul stocarii datelor strict pe perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul.
 6. Principiu asigurarii securitatii adecvate datelor astfel incat acestea sa fie integre, confidentiale si disponibile.
 7. Principiu responsabilitatii.

Date cu caracter personal prelucrate de ATLAS ELEVATORS
In contextul desfasurarii activitatii curente a societatii si indeplinirii obligatiilor legale, ATLAS ELEVATORS poate solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, ATLAS ELEVATORS poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal:  numele si prenumele, adresa de corespondenta, telefon, e-mail, semnatura, functia, datele de identificare din CI, mentiuni referitoare la experienta profesionala, atestari, autorizari sau alte date necesare indeplinirii scopurilor societatii.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

ATLAS ELEVATORS va prelucra datele dumneavoastra in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt reprezentate de:
– Derularea activitatii comerciale/contractuale a ATLAS ELEVATORS;
– Facturarea si incasarea valorii serviciilor oferite de ATLAS ELEVATORS;
– Activitati de audit si control/supraveghere;
– Marketing, promovare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
– Indeplinirea obligatiilor legale cu privire la sanatatate si securitate in munca;
– Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
– Colectare debite/Recuperare debite restante;
– Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti etc.
Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Incheierea sau executarea unui contract cu clientii sau furnizorii societatii
Atingerea intereselor legitime ale ATLAS ELEVATORS

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Incheierea sau executarea unui contract cu clientii sau furnizorii societatii
 • Atingerea intereselor legitime ale ATLAS ELEVATORS

Persoanele vizate

Persoanele ale caror date pot fi prelucrate de catre ATLAS ELEVATORS, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai ATLAS ELEVATORS, (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri ( furnizori, prestatori de servicii, etc. – actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

ATLAS ELEVATORS considera toate datele cu caracter personal colectate ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti decat in implementarea scopurilor mentionate mai sus.

Comunicarea datelor cu caracter personal catre terti

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizarii de catre ATLAS ELEVATORS si pot fi comunicate doar urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentanti legali/ imputerniciti ai persoanelor vizate, reprezentanti ATLAS ELEVATORS, reprezentanti/ imputerniciti/persoane de contact ai institutiilor/autoritatilor publice si locale, organele de urmarire/ cercetare penala, instante judecatoresti in conformitate cu prevederile legislatiei interne si comunitare aplicabile.
Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre ATLAS ELEVATORS si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal

ATLAS ELEVATORS pastreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila.

Protejarea datelor cu caracter personal

ATLAS ELEVTORS utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate,pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri și pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
ATLAS ELEVATORS are implementat si certificat un sistem de management al calității în conformitate cu referențialul SR EN ISO 9001:2015. Astfel, conformarea cu prevederile referențialului asigură clienții și colaboratorii externi ai ATLAS ELEVATORS de un control al informațiilor documentate și o securitate ridicată a tuturor datelor cu caracter personal pe care compania le prelucrează.
Datele transmise prin internet vor fi întotdeauna protejate suplimentar, iar în momentul primirii unei sesizări referitoare la un incident de Securitate, ATLAS ELEVATORS va utiliza proceduri şi masuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Drepturile persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal

În relaţia cu ATLAS ELEVATORS, cu excepția cazului în care legea prevede altfel, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea ATLAS ELEVATORS că prelucrăm datele cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care se demonstrează că există motive legitime pentru a prelucra datelor;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal, care au fost frunizate în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată.

Exercitarea drepturilor

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
– prin poștă, la adresa Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei, nr. 291-293.
– prin e-mail, la adresa: protectia.datelor@atlaselevators.ro

Tasteaza si apasa Enter pentru a cauta in site